1. Terminologia
2. Postanowienia Ogólne
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
4. Dostawa i forma płatności
5. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem: zwrot/reklamacja
6. Wystawianie faktur
7. Postanowienia końcoweI. Terminologia

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następujące definicje:

1. „4keepers.com" – Piotr Skiba, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „4KEEPERS" ul. Murzynowskiego 22C , 10-684 Olsztyn, NIP: 7392976773, REGON: 280388412.

2. „Klient" - osoba fizyczna, będąca konsumentem lub przedsiębiorcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie na wybrane artykuły oferowane przez 4keepers.

3. „Konto" - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta.II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, obowiązywania oraz realizacji umów sprzedaży artykułów oferowanych przez 4keepers.com za pośrednictwem sklepu internetowego www.4keepers.com/sklep, zwanego dalej: „Sklepem".

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (za wyjątkiem Rozdziału VI. Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3. W celu dokonania zakupu należy zarejestrować się na stronie internetowej: www.4keepers.com/sklep. Podczas rejestracji Klient ustala hasło do osobistego konta. Hasła nie należy nikomu ujawniać. Klienci zarejestrowani logują się na własne konto, podając login i hasło.

4. Korzystanie z Konta przez Klienta jest bezpłatne.

5. Po zalogowaniu należy dodać wybrany towar do koszyka, wypełnić zamówienie i wysłać je, wybierając odpowiednio oznaczone pole na stronie Sklepu.

6. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku wystawienia faktury VAT wymagane jest podanie NIP-u Klienta. W przypadku konsumentów niebędących jednocześnie przedsiębiorcami podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany:
- cen towarów;
- wprowadzania oraz usuwania towarów;
- przeprowadzania zmian
- wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych

8. W przypadku, gdy Klient po złożeniu zamówienia zdecydował się na dokonanie zmian, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, celem uzgodnienia i wprowadzenia zmian w zamówieniu.

9. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Klientów Sklepu są poufne. Będą przetwarzane przez Sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, dokonywania ich aktualizacji i poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania w dowolnym momencie.

10. Nowo zarejestrowany Klient może zapisać się do bazy newslettera. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

11. Postanowienia Regulaminu stanowią każdorazowo integralną część zawieranych przez Sklep umów, chyba że strony postanowią odmiennie na piśmie pod rygorem nieważności. Formy pisemnej pod rygorem nieważności wymagają także wszelkie oświadczenia woli ukierunkowane na zakończenie stosunku umownego.

12. Rejestracja w Sklepie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep

1. Do korzystania z funkcjonalności Sklepu konieczne jest spełnienie następujących wymogów technicznych:
 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do poczty elektronicznej;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
 4. korzystanie z rozdzielczości ekranu: co najmniej 1024x768;
 5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2. Strony mogą rozwiązać umowę o korzystanie z Konta w każdym czasie w drodze porozumienia stron. Klient może również wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres: "4KEEPERS”, ul. Murzynowskiego 22C, 10-684 Olsztyn. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony ustalą krótszy okres wypowiedzenia.

3. W wypadku Klienta będącego jednocześnie konsumentem Sklep może wypowiedzieć umowę o korzystanie z Konta wyłącznie w przypadku, gdy Klient rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń we wskazanym przez Sklep terminie. W takiej sytuacji umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem będącym konsumentem ulega rozwiązaniu po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sklep stosownego oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, zaś umowa o korzystanie z Konta zawarta z Klientem niebędącym konsumentem ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia wypowiedzenia przez Sklep.

4. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnymIV. Dostawa i forma płatności

1. Wysyłka zamówionego towaru za pobraniem nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia. Zamówienia niepobraniowe realizowane są w terminie do 2 dni roboczych po wpływie należnej kwoty na konto Sklepu. W przypadku, gdyby nastąpił brak zamówionego towaru w magazynie, Klient niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Wówczas Klient może od umowy odstąpić bądź otrzymać zamówiony towar po jego sprowadzeniu lub wymienić na inny produkt niezależnie od ceny ( różnica w cenie będzie zwrócona lub jeśli produkt jest droższy od pierwotnego Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę). W przypadku płatności przelewem zwykłym czas wysyłki wydłuża się. Na wpłatę sklep oczekuje maksymalnie do 2 dni robocze. Po tym czasie następuje anulowanie zamówienia.

2. Aby skorzystać z jak najszybszej wysyłki towaru (24h) należy:
 1. złożyć zamówienie od poniedziałku do czwartku (z wyłączeniem świąt) do godziny 12.00
 2. dokonać płatności przez przelewy24 lub wybrać przesyłkę za pobraniem

3. Przy zakupach w Sklepie na terenie Polski dostępni są następujący przewoźnicy:

 • DPD kurier
 • DPD kurier paczka pobraniowa
 • InPost Paczkomaty
 • InPost Kurier

4. Klient ma prawo wyboru spośród metod płatności:
 • przelew bankowy:
                dla płatności w PLN: ING Bank Śląski 34 1050 1807 1000 0090 6779 0353
                dla płatności w EUR: ING Bank Śląski PL20 1050 1807 1000 0097 5189 4842   SWIFT: INGBPLPW
 • przelewy24 (przelew natychmiastowy, karta płatnicza, blik, itp.)
 • płatność za pobraniem


V. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem zwrot/reklamacja

1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument), może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając na piśmie stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie. Po upływie powyższego terminu, prawo do odstąpienia od umowy wygasa.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: 4KEEPERS magazyn zwrotów, ul. Murzynowskiego 22C, 10-684 Olsztyn lub przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: info@4keepers.com

2. W sytuacji skorzystania przez konsumenta z odstąpienia od umowy w formie elektronicznej, Sklep niezwłocznie prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Klient chcąc zwrócić towar (w terminie 14 dni od daty zakupu) zobowiązany jest skorzystać z formularza zwrotu towaru
FORMULARZ ZWROTU

4. Klient chcąc złożyć reklamację dotyczącą danego produktu zobowiązany jest skorzystać z formularza reklamacyjnego
FORMULARZ REKLAMACYJNY

5. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwrotu zakupionego przez klienta towaru. Sklep zwraca koszty zakupionego towaru. Koszty odesłania zakupionego towaru do Sklepu obciążają konsumenta. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na inny sposób płatności nie ponosi żadnych związanych z tym opłat. Sklep poświadczy Klientowi na piśmie zwrot świadczenia.

6. W sytuacji, gdy Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

7. W przypadku wykonania przez konsumenta uprawnienia, o którym mowa w ust. 1. konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Klient będący konsumentem może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu jej świadczenia.

9. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać zakupiony towar na adres 4KEEPERS magazyn reklamacji, ul. Murzynowskiego 22C, 10-684 Olsztyn wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym. W przypadku złożenia reklamacji w przedmiocie nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu przedmiotu umowy należy wysłać stosowne pismo na adres: 4KEEPERS ul. Murzynowskiego 22C, 10-684 Olsztyn.

10. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W sytuacji, gdy reklamacja będzie zawierała braki, Sklep o dostrzeżonych brakach poinformuje Klienta pisemnie lub telefonicznie i wezwie go w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania do jej uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamacja pozostanie bez rozpoznania.

W sytuacji, gdy Klient usunie braki w terminie, Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia braków.

11. W przypadku personalizacji produktu, sklep zastrzega sobie prawo do decyzji odmownej w przypadkach:
- gdy tekst lub obraz nadruku zawiera słowa uznawane powszechnie za wulgarne
- gdy tekst lub obraz nadruku może naruszać godność lub dobra osobiste innej osoby

12. Reklamacji nie podlegają:
w rękawicach bramkarskich: uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas użytkowania rękawic, np. zużyta całkowicie pianka chwytna, przebarwienia wynikające z prania oraz czyszczenia rękawic niezgodnie z zaleceniami opisanymi przez producenta 4keepers, a także przebarwień powstałych na skutek niewłaściwego suszenia rękawic, rozcięcia, pęknięcia, rozerwania itp., o ile nie są one spowodowane wadliwością zakupionego towaru. Wszystkie modele rękawic przeznaczone są do użytku wyłącznie na nawierzchniach naturalnych. Do użytku na nawierzchniach sztucznych przeznaczone są dedykowane modele - Champ Astro.

13. Towar zwracany lub wymieniany nie może mieć śladów używalności. Niemożliwy jest również zwrot produktu, na którym została wykonana personalizacja w postaci nadruku.


14. Koszty wysyłki towaru do sklepu ponosi klient. Wszelkie inne koszty związane ze zwrotami/reklamacjami pokrywa sklep.VI. Wystawianie faktur

1. Dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy kupna-sprzedaży jest faktura elektroniczna wystawiona przez sklep.

2. Wysyłka dokumentu następuje droga mailową. W przypadku potrzeby otrzymania dokumentu w formie papierowej należy poinformować sprzedawcę w wiadomości do zamówienia.


VII. Postanowienia końcowe

1. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmian przepisów obowiązującego prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw czy zmiany adresu Sklepu. 

2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia dowiedzenia się o zmianach lub miesiąca od zmiany regulaminu.

3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.

4. Z wyjątkiem umów zawartych z konsumentem, wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji zlecenia, których strony nie rozwiążą wcześniej w wyniku podjętych polubownie rokowań, podlegać będą Sądowi właściwemu dla siedziby Sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Do umów zawartych z konsumentami dodatkowo stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

close Koszyk
close Koszyk

Rejestracja nowego konta